REGULAMIN:

 
1. Instytut Gitary to szkoła gry na gitarze dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w której realizowany jest autorski program nauki gry na gitarze i ukulele.
2. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych, a naukę można rozpocząć w dowolnej chwili.
3. Przed rozpoczęciem zajęć, uczniowi przysługuje 30-minutowa lekcja próbna.
4. Opłata za zajęcia jest uzależniona od ilości zajęć w danym miesiącu (płatne z góry, do 5 - tego dnia miesiąca) z możliwością odpracowania dwóch zajęć w semestrze w przypadku trybu zajęć cotygodniowych oraz czterech zajęć w semestrze w przypadku zajęć 2 razy w tygodniu. Pozostałe zajęcia liczone są tak jakby sie odbyły.
5. W przypadku braku wpłaty w terminie uczestnik może zostać skreślony z listy uczniów. Płatności należy dokonywać na konto bankowe: 22 1140 2004 0000 3902 7828 6124 z podaniem Imienia i Nazwiska ucznia oraz miesiąca którego opłata dotyczy.
6. W przypadku odwołania zajęć należy poinformować szkołę o nieobecności najpóźniej do godziny 20 dnia poprzedzającego zaplanowaną lekcją, a w przypadku zajęć sobotnich do godziny 15 w piątek. Zostanie wyznaczony inny termin zajęć w dogodnym dla ucznia terminie.
7. Nieobecności zgłaszamy pod numerem tel. 507 079 015 (może być SMS) lub na: kontakt@instytutgitary.pl
8. Odrabianie zajęć powinno nastąpić nie poźniej niż w miesiącu następującym po zgłoszeniu nieobecności.
9. W przypadku niezapowiedzianej nieobecności ucznia, zajęcia nie odbędą się w innym terminie, a opłata za zajęcia nie zostanie zwrócona.
10. Zajęcia grupowe nie podlegają odpracowaniu i w przypadku nieobecności opłata nie zostanie zwrócona.
11. W dni świąteczne oraz niedziele zajęcia nie odbywają się i nie podlegają odpracowaniu.
12. W lipcu i sierpniu z uwagi na wyjazdy wakacyjne ,płatności można dokonywać za pojedyncze lekcje.
13. W przypadku odwołania zajęć z winy szkoły zostanie wyznaczony inny termin zajęć w dogodnym dla ucznia terminie.
14. W przypadku zaistnienia sytuacji szczególnej (epidemia, lockdown) w której nie można w sposób tradycyjny poprowadzić lekcji to zostanie ona przeprowadzona w trybie on – line.
15. Rezygnacja z zajęć w danym miesiącu skutkuje na początku kolejnego miesiąca. Przy opłacie semestralnej zwrotowi podlega tylko część opłaty liczona począwszy od miesiąca następującego po miesiącu rezygnacji.
16. Uczniowie mają prawo i są zachęcani do uczestnictwa w koncertach i imprezach organizowanych przez Instytut Gitary.
17. Szkoła umożliwia wypożyczenie instrumentu na pierwszy miesiąc nauki. Pobierana jest kaucja zwrotna.
18. Uczeń zobowiązuje się zwrócić instrument w takim samym stanie technicznym i optycznym w jakim go otrzymał. W przypadku jego uszkodzenia uczeń poniesie koszty naprawy.
19. Administratorem danych osobowych jest szkoła Instytut Gitary. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Instytut Gitary dla celów związanych z organizacją zajęć.Uczestnik zajęć ma prawo dostępu w każdej chwili do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.